logo Prawo i Sprawiedliwość

Ambitne Podlaskie

Artur Kosicki prawnik, polityk, działacz społeczny, autor wielu komentarzy z zakresu planowania przestrzennego i prawa budowlanego, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości w Białymstoku.

Urodził się 13 września 1978 roku w Grajewie. Szkołę średnią ukończył w Łapach. Następnie podjął studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Od 2005 roku zawodowo związany z administracją publiczną. Jest członkiem Rady Programowej Fundacji im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki „Dobro”.

podpis Artur Kosicki

Infrastruktura

Potrzebujemy lotniska, połączonego z siecią drogową i kolejową, aby pobudzić rozwój gospodarczy regionu.

Zdrowie

Nowoczesna służba zdrowia. Przeznaczymy około 500 mln zł na rzecz podlaskich placówek medycznych.

Przedsiębiorczość

Podstawą rozwoju regionu są firmy z polskim kapitałem. Stworzymy Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0.

Fundusze Europejskie

Dość marnotrawstwa.
Pieniądze z UE muszą być wydawane
sprawnie i sprawiedliwie.

Praca

Wykorzystanie nowych technologii
oraz lokalnych firm szkoleniowych
stworzy nowe miejsca pracy.

Wykładowca na wielu kierunkach studiów podyplomowych

Artur Kosicki - lider listy PiS do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Doświadczenie w samorządzie zdobywał najpierw w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, następnie w Departamencie Architektury Urzędu Miasta w Białymstoku.

Doradzał dużym przedsiębiorstwom w zakresie procesów inwestycyjno-budowlanych, współpracował również jako ekspert z renomowanymi kancelariami prawnymi w Warszawie.

W latach 2012 – 2015 był wspólnikiem i prokurentem
w jednej z czołowych białostockich kancelarii adwokackich.

Polska Niepodległa

Kolejne lata aktywności zawodowej to własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa prawnego dla wielu firm, w tym największych firm budowlanych w Polsce, gdzie jako ekspert był odpowiedzialny za zagadnienia związane z prawem budowlanym oraz inwestycjami. Od 2015 roku jest pełnomocnikiem zarządu ds. prawnych oraz członkiem konwentu Podlaskiego Klubu Biznesu.

Wykładowca na wielu kierunkach studiów podyplomowych

Artur Kosicki - lider listy PiS do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Bogate doświadczenie oraz szeroka wiedza w zakresie przede wszystkim prawa budowlanego zaowocowała wieloma opracowaniami w tym zakresie.

Artur Kosicki jest autorem oraz współautorem ponad 70 publikacji z zakresu procesu budowlanego, gospodarowania nieruchomościami, ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego, w tym współautorem Komentarzy do ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Od 2011 roku wspólnie
z Sędzią NSA p. Alicją Plucińską – Filipowicz jest współautorem popularnego wśród prawników dodatku specjalnego do miesięcznika Nieruchomości C H Beck, pt. „Prawo budowlane w orzecznictwie sądów administracyjnych”.

Polska Niepodległa

Jest również wykładowcą na wielu kierunkach studiów podyplomowych i szkoleniach.

Obecnie pod kierownictwem Profesora Dariusza R. Kijowskiego (Uniwersytet w Białymstoku) kończy przygotowywanie rozprawy doktorskiej pt. „Ochrona interesów osób trzecich w polskim prawie budowlanym”.


Wykaz publikacji

Kosicki A. Komentarz do art. 28-40a i 61-72, Prawo budowlane. Komentarz, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Wolters Kluwer wydanie 1, Warszawa 2014;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, Komentarz do art. 103, Prawo budowlane. Komentarz, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Wolters Kluwer wydanie 1, Warszawa 2014;

Kosicki A. Komentarz do art. 28-40a i 61-72, Prawo budowlane. Komentarz, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Wolters Kluwer wydanie 2, Warszawa 2016;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, Komentarz do art. 103, Prawo budowlane. Komentarz, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Wolters Kluwer wydanie 2, Warszawa 2016;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, Komentarz do art. 14-27 i 68-82, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarze klasyczne, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), LexisNexis wydanie 1, Warszawa 2014;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, Komentarz do art. 14-27, 37a-37q, 68-82, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarze klasyczne, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Wolters Kluwer wydanie 2, Warszawa 2016;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, T. Filipowicz, Komentarz do art. 36 i 37, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarze klasyczne, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Wolters Kluwer wydanie 2, Warszawa 2016;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, Komentarz do art. 136a-136c, 153-174, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipow, T. Filipowicz (red.), C H Beck wydanie 1, Warszawa 2017;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015;

Kosicki A., A. Plucińska-Filipowicz, T. Filipowicz, Problematyka postępowania naprawczego, [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015;

Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki, K. Buliński, Instytucjonalne problemy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015;

Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki, Instytucjonalne znaczenie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015;

Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki, Etapowanie inwestycji budowlanych [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015;

Plucińska-Filipowicz, A. Kosicki, Koszty w sprawach administracyjnych [w:] M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015;

Kosicki A., Grzywna za zwłokę dla organu przekraczającego termin wydania pozwolenia na budowę [w:] Prawne konsekwencje bezczynności administracji publicznej, Robert Suwaj, Maciej Perkowski (red.), Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok 2010;

Doradca Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

Artur Kosicki - lider listy PiS do Sejmiku Województwa Podlaskiego

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa budowlanego oraz zarządzania, w 2016 roku został zatrudniony jako doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Następnie zaś powołano go na członka Zespołu doradczego do przygotowania założeń reformy procesu inwestycyjno - budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego przy Ministrze Rozwoju i Inwestycji, którą to funkcję sprawuje do dnia dzisiejszego.

Jako doradca Ministra RiRW sprał nadzór nad spółkami Skarbu Państwa związanymti z resortem – w tym czasie poprawiły one swój roczny zysk netto o ok. 120 milionów zł.

Polska Niepodległa

O ldpowiadał za utrzymywanie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społeczno-zawodowymi, wspierał Ministra i jego legislatorów w zakresie sporządzanych projektów dokumentów i aktów prawnych, w tym tych dotyczących optymalizacji agencji rolnych czy też ustawy o obrocie ziemią rolną.

Pracując w zespołowych strukturach rządowych skupił się na przygotowaniu założeń nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmianie ustawy Prawo budowlane. Jako ekspert w Radzie Mieszkalnictwa działającej przy Prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim doradzał przy zmianach w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przygotowywał założenia do specustawy mieszkaniowej, ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (dopłaty do mieszkań), czy też ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

logo PiS

Infrastruktura

Prawo i Sprawiedliwość proponuje dla Podlasia

 • Punkt infrastruktura
 • Punkt infrastruktura
 • Punkt infrastruktura
 • Punkt infrastruktura

Zdrowie

Prawo i Sprawiedliwość proponuje dla Podlasia

 • w ramach poprawy dostępności do nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii oraz poprawy warunków pobytu będziemy wspierać rozbudowę oraz modernizację i wyposażenie szpitali wojewódzkich i powiatowych, na co przeznaczyć chcemy ok.500 mln zł (przewidujemy sfinansowanie tego min. ze środków rządowych oraz UE);
 • w ramach systemu kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych utworzymy, w strukturze Białostockiego Centrum Onkologii, Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet przy ul. Warszawskiej (w miejscu dawnego Szpitala Chorób Płuc);
 • poprawimy jakość i skuteczność opieki zdrowotnej sprawowanej nad osobami starszymi poprzez zwiększenie dostępności do opieki geriatrycznej, opieki długoterminowej i rehabilitacji;
 • poprawimy organizację świadczenia usług zdrowotnych poprzez racjonalizację rozmieszczenia i specjalizacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą tak, aby zniwelować dysproporcje w dostępności do tych świadczeń na terenie województwa.
 • będziemy we współpracy z samorządami gmin i powiatów wdrażać liczne programy z zakresu promocji zdrowia i kształtowania prozdrowotnych postaw mieszkańców naszego województwa (obecnie Podlaskie wydaje na ten cel najmniej w Polsce);
 • zapewnimy właściwą opiekę osobom chorym psychicznie i osobom uzależnionym, opracujemy i będziemy realizować Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Podlaskiego, doprowadzimy do utworzenia oddziału psychiatrii dziecięcej w województwie podlaskim;
 • opracujemy i będziemy realizować wieloletni program doskonalenia jakości w jednostkach leczniczych dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie;
 • będziemy wspierać rozwój turystyki rehabilitacyjnej opartej na odpowiednio dobranych programach, wyżywieniu, zabiegach rehabilitacyjnych i zdrowotnych itp.

Przedsiębiorczość

Prawo i Sprawiedliwość proponuje:

 • Stworzymy CENTRUM KOMPETENCJ PRZEMYSŁU 4.0. Ludzie z firm będą spotykali się tam w sprawie rozwiązań technicznych i ich zastosowania.
 • ZWIĘKSZYMY ŚRODKI NA konkursy B+R (BADANIA I ROZWÓJ). Będzie więcej, szybciej i łatwiej. - WESPRZEMY NOWOCZESNE INWESTYCJE W TECHNOLOGIE. Wesprzemy budowę i modernizację fabryk.
 • WESPRZEMY UCZELNIE I ZMIENIMY NAUCZANIE W SZKOŁACH ZAWODOWYCH. Przeznaczymy pieniądze na system dualny i ciągle poprawianie programów studiów i szkół by nadążały za rozwojem technologii. Uczniowie i studenci będą praktycznie uczyli się w firmach.

Fundusze Europejskie

Prawo i Sprawiedliwość proponuje ratunek dla Podlasia

 • przyspieszymy przebieg konkursów
 • uprościmy radykalnie procedury i dokumenty
 • skrócimy do 30 dni czas oceny wniosku - wnioskodawcy otrzymają pomoc w wypełnianiu wniosków
 • stworzymy możliwość prostego poprawiania wniosków przez urzędników
 • zmniejszymy liczbę kontroli wydłużających realizację wniosków
 • ograniczymy biurokrację w zarządzaniu funduszami
 • ustanowimy pełnomocnika zarządu odpowiedzialnego za realizację całego RPO
 • rozpoczniemy negocjacje z rządem i komisją europejską w sprawie wydłużenia terminów na realizację RPO oraz zmian w programie.

Praca

Prawo i Sprawiedliwość proponuje dla Podlasia

 • Zwiększymy kompetencje pracowników i efektywność ich pracy. Do tego niezbędne jest wsparcie działań Badanie+Rozwój i zmiany w kształceniu zawodowym.
 • Wdrożymy systemowe rozwiązania w województwie podlaskim premiujące inwestycje realizowane przede wszystkim z wykorzystaniem lokalnych pracowników i firm.
 • Powołamy do życia i wykorzystamy istniejące szkoły i firmy szkoleniowe zajmujące się przygotowaniem do zawodu z branż innowacyjnych i rozwijających się z wykorzystaniem potencjału Centrów Kształcenia Ustawicznego, Regionalnych Centrów Kompetencji oraz uczelni wyższych.
 • Wprowadzimy system wsparcia mikroprzedsiębiorstw w przetargach publicznych oraz stworzymy system aktywizacji zawodowej przez wsparcie dla start-up-ów oraz wspierania przedsiębiorczości charakteryzującej się elastycznymi metodami organizacji miejsca i czasu pracy.